Sunday, July 20, 2008

Islam dan kad kredit

Oleh Idris Musa
idris@hmetro.com.my


JIKA dulu agak sukar untuk memiliki kad kredit, tetapi kini ia lebih mudah, sekali gus memberikan peluang kepada lebih ramai orang menggunakan kemudahan itu dalam mengu ruskan kehidupan seharian.

Penggunaan kad kredit secara umumnya ada beberapa manfaat seperti dapat mengelak daripada membawa wang tunai dalam jumlah banyak dan melakukan transaksi jual beli barang atau perkhidmatan di Internet yang sememangnya lebih mudah.

Kad kredit dalam lain perkataan yang lebih mudah difahami ialah sejenis kad hutang yang diberikan institusi seperti bank kepada pengguna untuk digunakan dalam sesuatu urusan seperti jual beli barang dan perkhidmatan yang menerima kad terbabit dengan sistem atau syarat tertentu.

Lazimnya, penggunaan kad kredit membenarkan pengguna untuk ‘memusing’ bakinya dengan kos kadar faedah yang dikenakan.

Penggunaan kad kredit dikatakan bermula dari Barat. Malah, konsep penggunaan kad untuk pembelian ada di gambarkan pada 1887 oleh Edward Bellamy dalam novel Looking Backward.

Bellamy menggunakan perkataan kad kredit lapan kali dalam novel ini.

Namun, kad kredit mula digunakan pada 1920-an di Amerika Syarikat, khususnya untuk penjualan minyak kepada sejumlah besar pengguna kenderaan.

Pada 1938, beberapa syarikat mula menerima kad ma sing-masing.

Begitupun, konsep pembayaran yang lebih baik meng gunakan kad seperti itu direka pada 1950 oleh Ralph Schneider dan Frank X McNamara dalam usaha meng gabungkan penggunaan pelbagai kad.

Kini, penggunaan kad kredit bukan hanya terbatas di Amerika Syarikat dan negara Barat, malah seluruh dunia, termasuk negara dihuni majoriti masyarakat Muslim.

Mekanisme penggunaan juga sudah meluas, membabitkan sebahagian besar lapangan kehidupan, malah dalam se setengah kes penggunaan kad kredit diutamakan, berbanding wang tunai dan jangan terkejut jika ada premis yang tidak mahu menerima wang tunai.

Jika demikian, apakah pandangan Islam terhadap peng gunaannya, adakah ia sesuai untuk digunakan selepas men dapati beberapa manfaat dan kelebihan daripadanya atau perlu dielak kerana ia bukan produk yang berasal dari dunia Islam?

Bekas Presiden Persatuan Islam Amerika Utara, Dr Mu zammil Siddiqi ada menegaskan penggunaan kad kredit seperti menggunakan sistem perbankan moden.

“Kebanyakan bank berdasarkan faedah dan Muslim terpaksa menggunakannya kerana tidak dapat memperoleh bank yang tiada caj faedah. Dibenarkan untuk menggunakan per khidmatan bank terbabit tanpa terbabit dalam faedah.

“Dibenarkan untuk menggunakan kad kredit tanpa terbabit dalam riba. Kad kredit adalah satu kemudahan. Ia membantu kita untuk mendapatkan keperluan dan perkhidmatan, tanpa membawa terlalu banyak wang tunai.

“Kad ini sekarang sudah digunakan dunia sejagat, malah di negara Muslim. Syarikat kad menjana wang daripada yuran tahunan dan komisen.

“Sesetengah syarikat memberikan kad kredit bebas yuran tahunan kerana mereka menjangkakan dapat mengumpulkan faedah yang akan dikenakan kepada pengguna kad, dibayar mengikut kadar baki.

“Bagaimanapun, seseorang tidak perlu membayar faedah jika dia dapat membayar bil sepenuhnya pada masa di tetapkan,” katanya sambil menegaskan haram sama sekali membayar faedah.

Katanya, jika seseorang menggunakan kad itu untuk me minjam wang atas kadar faedah tertentu atau untuk tujuan pembelian terhadap sesuatu yang tidak mampu dibayar pada masa ditetapkan, ia terbabit dalam riba yang diharamkan Islam.

Ternyata aspek riba menjadi penentu hukum kepada peng gunaan kad kredit, sama ada diharuskan atau tidak.

Kad kredit yang mengandungi unsur riba seperti dalam kes pengguna tidak diwajibkan melangsaikan kos guna secara keseluruhan selepas mendapat bil penyata, malah dibenarkan membayar nisbah kecil, manakala bakinya pengguna diberi pilihan melangsaikannya dalam tempoh diberi atau dibiarkan, dengan caj faedah daripada jumlah bil tertangguh.

Sama juga dalam kes kad yang membenarkan penggunanya berbelanja sebanyak mana selagi dalam kadar dibenarkan dan hanya perlu membayar nisbah kecil daripada bil dengan kadar faedah dikenakan atas baki penggunaan yang tertangguh selepas melepasi tempoh percuma.

Riba adalah jelas haram dalam Islam, sebagaimana di jelaskan al-Quran, maksudnya: “...padahal Allah mengha lalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka sesiapa yang sampai peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti, maka baginya apa yang diambilnya dahulu dan perkaranya ter serahlah kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulangi lagi (mengambil riba) maka mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya.” (al-Baqarah:275)

Dalam ayat 278 surah yang sama bermaksud: “Wahai orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ting galkanlah sisa riba (yang belum dipungut), jika benar kamu orang yang beriman.”

Berdalilkan ayat itu, Dr Abdullah al-Faqih melalui Islamweb menegaskan: “Sekiranya kad kredit mengandungi riba peng gunaannya adalah haram, kerana semua jenis riba dan faedah, kecil atau besar adalah dilarang.”

Menurutnya, walaupun kad kredit (berunsur riba) untuk urusan perniagaan, ia tidak menjadikannya halal.

Malah, dalam keadaan terpaksa penggunaannya, ia tidak mengubah hukumnya.

Pensyarah Kewangan dan Perbankan Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Zaharuddin Abd Rahman, dipetik berkata, dalam hal seseorang berhasrat menggunakan kad kredit konvensional yang meletakkan syarat riba, tetapi dia berazam sentiasa menjaga tempoh pembayaran semula sebelum dikenakan riba, Kesatuan Fiqah Antarabangsa OIC dalam ketetapannya nombor 108, pada persidangan 23 hingga 28 September 2000 memfatwakan sebagai tidak harus, te rutama ketika kewujudan kad kredit Islam.

“Bagaimanapun, ketetapan pada persidangan sama juga mengharuskan membuat kad kredit konvensional yang tidak meletakkan syarat faedah atau riba dalam kontraknya. Na mun, dengan syarat mesti melangsaikan jumlah penggunaan sebelum dikenakan faedah riba,” katanya.

No comments: